Novinky v našej ponuke

Emisie

Spoločnosť Ekolab ako stály subdodávateľ emisných skupín vykonáva nasledovné analytické rozbory:


Látky s karcinogénnym účinkom a tuhé anorganické znečisťujúce látky

• benzo (a) pyrén

• dibenzo (a,h) antracén

• Be, Cd, As, Cr ( Cr3+, Cr6+), Co, Ni, Hg, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn,

• benzén, vinylchlorid

• fluoridy (F-), kyanidy (CN-)

• dioxíny a furány (PCDD/PCDF), polychlórované bifenyly (PCB)

Plynné anorganické znečisťujúce látky

• fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF

• chlór (Cl2)

• kyanovodík (HCN)

• sulfán (H2S)

• amoniak (NH3)

• anorganické plynné zlúčeniny Cl vyjadrené ako HCl

Organické plyny a pary

 1,1 dichloretán  chlóretán  metylakrylát
 1,1 dichlóretylén  izopropylbenzén  metylmetakrylát
 1,2 dibrómetán  anilín  naftalén
 1,2 dichlóretán   benzaldehyd  nitrobenzén
 1,2 dichlóretylén  butylacetát  nitrofenoly
 1,3 butadién  butylaldehyd  nitrokrezoly
 2-naftylamín  cyklohexanol  nitrotoluén
 4-hydroxy-4-metyl-2-pentatón  cyklohexanón  olefíny
 4-metyl-2-pentanón  dibutyléter  parafíny 
 acetaldehyd  dietylamín  propylénoxid
 acetón  dietyléter  pyridín
 akrylonitril  difenyléter  sírouhlík
 alkylalkoholy  dichlórmetán  styrén
 krezoly  diizopropyléter  tetrachlóretylén
 kyselina mravčia  dimetylamín  tetrachlóretán
 kyselina octová  epichlórhydrín  toluén
 etylénchlórhydrín  etanolamín  toluidín
 etylénoxid  etylacetát  trichlóretylén
 fenol  etylakrylát  trichlórmetán
 formaldehyd  etylbenzén  vinylacetát
 furfural  metylacetát  xylén
chlórbenzén  merkaptány