Nowości w naszej ofercie

Emisje

Spółka Ekolab jako stały poddostawca badań grup emisyjnych wykonuje następujące analizy analityczne:

Substancje o działaniu rakotwórczym i stałe nieorganiczne substancje zanieczyszczające

 • benzopireny
 • dibenzoantracen
 • Be, Cd, As, Cr ( Cr3+, Cr6+), Co, Ni, Hg, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn,
 • benzen, chlorek winylu
 • fluorydy (F-), cyjaniany (CN-)
 • dioksyny i furany (PCDD/PCDF), polichlorowane bifenyle (PCB)

Gazowe nieorganiczne substancje zanieczyszczające

 • fluor i jego związki gazowe przedstawione, jako HF
 • chlor (Cl2)
 • cyjanowodór (HCN)
 • siarkowodór (H2S)
 • amoniak (NH3)
 • nieorganiczne związki gazowe Cl przedstawione, jako HCl

Organiczne gazy i pary

 1,1 dichloroetan  chloroetan  akrylan metylu
 1,1 dichloroetylen  izopropylobenzen  metakrylan metylu
 1,2 dibromoetan  anilina  naftalen
 1,2 dichloroetan   aldehyd benzoesowy  nitrobenzen
 1,2 dichloroetylen  octan butylu  nitrofenole
 1,3 butadien  aldehyd masłowy  nitrokrezole
 2-naftyloamina  cykloheksanol  nitrotoluen
 4-hydroksy-4-metylo-2-pentaton  cykloheksanon  olefiny
 4-metylo-2-pentanon  eter dibutylowy  parafiny 
 aldehyd octowy  dietyloamina  tlenek propylenu
 aceton  dietyloeter  pirydyna
 akrylonitryl  difenyloeter  dwusiarczek węgla
 alkohole alkilowe  dichlorometan  styren
 krezole  eter izopropylowy  tetrachloroetylen
 kwas mrówkowy  dimetyloamina  tetrachloroetan
 kwas octowy  epichlorohydryna  toluen
 etylenochlorohydryna  etanoloamina  toluidyna
 tlenek etylenu  octan etylu  trójchloroetylen
 fenol  akrylan etylu  trójchlorometan
 formaldehyd  etylobenzen  octan winylu
 furfural  octan metylu  ksylen
chlorobenzen  merkaptany