Ujdonságok a kínálatunkban

Kibocsátások

Az Ekolab társaság, mint a kibocsátási csoportok állandó beszállítója az alábbi elemzéseket végzi:

Karcinogén hatású anyagok és szilard szennyeződések

 • benzo (a) pirén
 • dibenzo (a,h) antracén
 • Be, Cd, As, Cr ( Cr3+, Cr6+), Co, Ni, Hg, Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb, V, Zn,
 • benzén, vinilklorid
 • fluoridok (F-), cianidok (CN-)
 • dioxinok és furánok (PCDD/PCDF), poliklórozott bifenilek (PCB)

Gáznemű anorganikus szennyeződések

 • fluór és a HF –ként kifejezett gáznemű vegyületei
 • klór (Cl2)
 • hidrogén –cianid (HCN)
 • szulfán (H2S)
 • ammonia (NH3)
 • a klór HCL-ként kifejezett anorganikus gáznemű vegyületei

Szerves gázok és gőzök

 1,1 diklóretán  klóretán  metilakrilát
 1,1 diklóretilén  izopropilbenzén  metilmetakrilát
 1,2 dibrómetán  anilín  naftalén
 1,2 diklóretán   benzaldehid  nitrobenzén
 1,2 diklóretilén  butilacetát  nitrofenolok
 1,3 butadién  butylaldehid  nitrokrezolok
 2-naftilamín  ciklohexanol  nitrotoluén
 4-hidroxi-4-metil-2-pentatón  ciklohexanon  olefinek
 4-metil-2-pentanon  dibutiléter  paraffinok  
 acetaldehid  dietilamin  propilénoxid
 aceton  dietiléter  piridin
 akrilonitril  difeniléter  szén-diszulfid
 alkilalkoholok  diklórmetán  sztirén
 krezolok  diizopropkléter  tetraklóretilén
hangyasav  dimetklamín  tetraklóretán
 ecetsav  epiklórhidrín  toluene
 etilénklórhidrín  etanolamín  toluidín
 etilénoxid  etilacetát  triklóretilén
 fenol  etilakrilát  triklórmetán
 formaldehid  etilbenzén  vinilacetát
 furfural  metilacetát  xylén
klórbenzén  merkaptánok d