Novinky v našej ponuke

Odpady, geologické materiály

1.   Laboratórne skúšky odpadov sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy SR a EU

  • stanovenie škodlivín v odpade
  • stanovenie nebezpečných vlastností odpadov - ekotoxicita, infekčnosť, atď
  • stanovenie hraničných hodnôt ukazovateľov pre vodný výluh inertného odpadu
  • stanovenie hraničných hodnôt ukazovateľov pre vodný výluh odpadu, ktorý nie je nebezpečný
  • stanovenie hraničných hodnôt koncentrácie škodlivých látok v odpade
  • analýza olejov na Polychlórované bifenylu (PCB)
 

2. Laboratórne skúšky kontaminovaných zemín a kontaminovaných podzemných vôd


Prehľad hlavných analyzovaných zlúčenín:
  • Kovy
  • anorganické látky – B, Br, F, CNcelk., CNtox., Ssulfid.
  • organické látky: VOC, EOCL, AOX, pesticídy, NEL (UV,IR), dioxíny, PAU, fenoly a iné