Novinky v našej ponuke

Palivá

Skúšobné laboratórium vykonáva akreditované skúšky pevných, kvapalných a plynných palív

 

        1. Pevné palivá:  

 • stanovenie výhravnosti

 • popola,

 • prchavých látok

 • obsah vody

 • analýza zloženia palív,

 • obsah biomasy a obsah uhlíka v biomase

 • a iné

        2. Kvapalné palivá a oleje

 • Medzná hodnota filtrovateľnosti

 • Bod vzplanutia

 • Obsah vody

 • Destilačné charakteristiky

 • Hustota

 • Cetanový index

 • Kinematická viskozita

 • Obsah síry

 • Bod zákalu

 • Bod tuhnutia

 • Bod tekutosti

 • FAME

         3. Plyny

 • Methán

 • Obsah hľovodíkov

 • Výpočet výhravnosti

 • Kyslík

 • Vodík

 • Oxid uhličitý

 • Oxid uholnatý

 • Dusík

 • Obsah chlóru, fluóru a síry