Nowości w naszej ofercie

Paliwa

Laboratorium badawcze wykonuje akredytowane badania paliw stałych, płynnych i gazowych

1. Paliwa stałe: 

 • oznaczanie wartości opałowej
 • popiołu,
 • substancji lotnych
 • zawartości wody
 • analiza składu paliw,
 • zawartość biomasy i zawartość węgla w biomasie
 • i inne

2. Paliwa płynne i oleje

 • Graniczna wartość filtrowalności
 • Punkt zapłonu
 • Zawartość wody
 • Charakterystyki destylacji
 • Gęstość
 • Liczba cetanowa
 • Lepkość kinematyczna
 • Zawartość siarki
 • Temperatura zestalenia
 • Temperatura krzepnięcia
 • Temperatura topnienia
 • FAME

3. Gazy

 • Metan
 • Zawartość węglowodorów
 • Obliczenie wartości opałowej
 • Tlen
 • Wodór
 • Dwutlenek węgla
 • Tlenek węgla
 • Azot
 • Zawartość chloru, fluoru i siarki