Novinky v našej ponuke

Pracovné prostredie

Spoločnosť zabezpečuje meranie chemických a fyzikálnych faktorov pracovného prostredia:


1.  Akreditované merania expozície hluku v pracovnom prostredí pre účely zákona č.355/2007 Z.z.,

2. Akreditované  merania hmotnostnej koncentrácie chemických faktorov v pracovnom prostredí podľa zákona č.355/2007 Z.z.

 • Kovy - Al, As,  Be,  Ca, Cd, Co, Cr, Cu,Fe, Hg, Mg, Mn, Ni,  Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn
 • Amíny: dimethylamín
 • PAU
 • Pevný a aerosól a respirabilná frakcia pevného aerosólu
 • Anorganické kyseliny: HCl, HF, HNO3, H2SO4
 • Izokyanáty: MDI,TDI,HDI
 • Aldehydy: formaldehyd, acetaldehyd
 • VOC:
  1,1 dichloretán
   chlóretán
   metylakrylát
   1,1 dichlóretylén
   izopropylbenzén
   metylmetakrylát
   1,2 dibrómetán
   anilín
   naftalén
   1,2 dichlóretán 
   benzaldehyd
   nitrobenzén
   1,2 dichlóretylén
   butylacetát
   nitrofenoly
   1,3 butadién
   butylaldehyd
   nitrokrezoly
   2-naftylamín
   cyklohexanol
   nitrotoluén
   4-hydroxy-4-metyl-2-pentatón
   cyklohexanón
   olefíny
   4-metyl-2-pentanón
   dibutyléter
   parafíny 
   acetaldehyd
   dietylamín
   propylénoxid
   acetón
   dietyléter
   pyridín
   akrylonitril
   difenyléter
   sírouhlík
   alkylalkoholy
   dichlórmetán
   styrén
   krezoly
   diizopropyléter
   tetrachlóretylén
   kyselina mravčia
   dimetylamín
   tetrachlóretán
   kyselina octová
   epichlórhydrín
   toluén
   etylénchlórhydrín
   etanolamín
   toluidín
   etylénoxid
   etylacetát
   trichlóretylén
   fenol
   etylakrylát
   trichlórmetán
   formaldehyd
   etylbenzén
   vinylacetát
   furfural
   metylacetát
   xylén
  chlórbenzén
   merkaptány