Novinky v našej ponuke

Voda

Spoločnosť EKOLAB sa od roku 2010 venuje špeciálnym analýzam organických látok:

Skúšobné laboratórium je vybavené modernou laboratórnou technikou (atomové absorpčné spektrofotometre, emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou,automatické titrátory, plynové a kvapalinové chromatografy s MS respektíve MS/MS detekciou, plynovým chromatografom GC x GC na stanovenie komplikkovaných zmesí organických látok, zariadenia na prípravu vzoriek pre analýzy a iné), ktoré umožňujú ponúknuť širokú škálu služieb v oblasti fyzikálno-chemických, organických  a toxikologických  analýz. A má vysokokvalifikovaný personál, schopný vykonávať široký sortiment analýz pre analýzu vôd.


 1. Stanovenie pesticídov: organochlorové insekticídy, organofosfáty,  glyphosat, triazíny, karbamáty, neonikotínové   pesticídy, kyslé herbicídy, quartérne amónne herbicídy

2. Stanovenie polychlórovaných dioxínov a dibenzofuránov (PCDD/PCDF)

3. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) príbuzných dioxínom

4. Stanovenie chlóralkánov C10 - C13.

 

Pitné, minerálne, pramenité a liečivé vody a vody na kúpanie:

Analytické robory rôznych druhov vôd sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy:

1. Pitná voda:   Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z.z. v platnom znení.

2. Minerálna a liečivá voda: Vyhláška MZ SR č. 100/2006 Z.z., ktorá stanovuje okrem rozsahu sledovania kvality aj ich klasifikáciu.

3. Balená voda: Výnosom MP a MZd SR č.608/9/2004-100, zverejneným v oznámení č. 198/2004 Z.z. v platnom znení.

4. Voda určená na kúpanie: Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z

 

Povrchové vody, vody na závlahy a vody na chov rýb

1. Vodný zákon č. 364/2004 Z.z. a Vyhláška MŽP SR č. 556/2002 Z.z.

2.  Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a podmienky vypúšťania odpadových a osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd.

3. Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z. obsahuje zoznam parametrov a ich limitné hodnoty, ktorými sa ustanovuje prípustné znečistenie povrchových tokov všeobecne (príloha č.1),  vody určenej na závlahy a vody vhodné pre život a reprodukciu rýb (príloha č. 2A),  povrchovej vody určenej na odber pre pitnú vodu (príloha č. 2B).

Odpadové a osobitné vody

Analytické robory sa vykonávajú podľa nasledovnej legisatívy

1. Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z.

2.  Vyhláška MŽP SR č. 315/2004 Z.z. (prevádzkový monitoring, inšpekčný monitoring).

3.  Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z.z. - stanovenia obzvlášť škodlivých látok v odpadových vodách podľa prílohy č. 10

Odbery vzoriek vôd

Naša spoločnosť zabezpečuje okrem analytických rozborov všetkých druhov vôd aj služby spojené s odberom vzoriek, vrátane akreditovaného protokolu o odbere. Odbery sú vykonávané buď jednoduchým naberaním vzorkovacími nádobami, alebo pomocou čerpadiel. Vzorky vôd sú odoberané do špeciálne vyčistených vzorkovníc, ktoré pripravuje naše laboratórium podľa schválených interných postupov tak, aby sa vylúčila kontaminácia vzorky po jej odobraní.