Nowości w naszej ofercie

Woda

Spółka EKOLAB od roku 2010 zajmuje się specjalistycznymi analizami substancji organicznych:

Laboratorium badawcze jest wyposażone w nowoczesną technikę laboratoryjną (atomowa spektrofotometria absorpcyjna, spektrometr emisyjny z plazmą sprzężoną indukcyjnie, automatyczne urządzenia do miareczkowania, chromatografy gazowe i cieczowe z detekcją MS, ewentualnie MS/MS, chromatografem gazowym GC x GC do oznaczania skomplikowanych mieszanin substancji organicznych, urządzenia do przygotowania próbek do analiz i inne), które umożliwiają oferowanie szerokiego zakresu usług w dziedzinie analiz fizyczno-chemicznych, organicznych i toksykologicznych. Laboratorium zatrudnia wysoko wykwalifikowany personel, zdolny do wykonywania szerokiego asortymentu analiz w zakresie badania wód.

 1. Oznaczanie pestycydów: insekcydy chloroorganiczne, estry kwasów fosforowych,  glifosat, triazyny, karbaminiany, neonikotynoidy, kwaśne herbicydy, czwartorzędowe herbicydy amonowe
 2. Oznaczanie polichlorodibenzo-p-dioksyn i dwubenzofuranów (PCDD/PCDF)
 3. Oznaczanie polichlorowanych bifenyli (PCB) pokrewnych dioksynom
 4. Oznaczanie chloroalkanów C10 - C13.

Wody pitne, mineralne, źródlane i lecznicze oraz wody do kąpieli:

Analizy analityczne różnych rodzajów wód są wykonywane zgodnie z obowiązującą legislatywą:

 1. Woda pitna:   Rozporządzenie Rady Ministrów SR nr 354/2006 Z.z. w obowiązującym brzmieniu.
 2. Woda mineralna i lecznicza: Rozporządzenie MZ SR nr 100/2006 Z.z., które określa oprócz zakresu kontrolowania jakości również ich klasyfikację.
 3. Woda butelkowana: Rozporządzenie MP i MZd SR nr 608/9/2004-100, opublikowane w zawiadomieniu nr 198/2004 Z.z. w obowiązującym brzmieniu.
 4. Woda przeznaczona do kąpieli: Rozporządzenie MZ SR nr 308/2012 Z.z

Wody powierzchniowe, wody do podlewania i wody do hodowli ryb

 1. Ustawa o wodach nr 364/2004 Z.z. i Rozporządzenie MŽP SR nr 556/2002 Z.z.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów SR nr 269/2010 Z.z., które określa parametry jakościowe wód powierzchniowych i warunki wypuszczania ścieków i wód specjalnych do wód powierzchniowych i podziemnych.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów SR nr 269/2010 Z.z. zawiera wykaz parametrów i ich limity, którymi określa się dopuszczalne ogólne zanieczyszczenie cieków powierzchniowych (załącznik nr1),  wody przeznaczonej do podlewania i wody nadającej się do hodowli i reprodukcji ryb (załącznik nr 2A),  wody powierzchniowej przeznaczonej do poboru, jako woda do picia (załącznik nr 2B).

Ścieki i wody specjalne

Analizy analityczne są wykonywane zgodnie z następującą legislatywą

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów SR nr 269/2010 Z.z.
 2. Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska SR nr 315/2004 Z.z. (monitoring użytkowania, monitoring inspekcyjny).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów SR nr 269/2010 Z.z. – określenie substancji szczególnie szkodliwych w ściekach zgodnie z załącznikiem nr 10

Pobieranie próbek wody

Nasza spółka oprócz analiz analitycznych wszystkich rodzajów wód zapewnia również usługi związane z pobieraniem próbek, łącznie z akredytowanym protokołem z pobrania. Pobieranie jest wykonywane, jako zwykłe nabieranie do naczyń do próbkowania albo za pomocą pomp. Próbki wód są pobierane do specjalnie oczyszczonych pojemników do próbek, które nasze laboratorium przygotowuje zgodnie z zatwierdzonymi wewnętrznymi procedurami tak, aby wykluczyć skażenie próbki przy jej pobieraniu.