Novinky v našej ponuke

Vitajte na našich internetových stránkach

Skúšobné laboratórium EKOLAB Košice sa od svojho vzniku v roku 1992 zaoberalo analýzami jednotlivých zložiek ŽP. Laboratórium a jeho pracovníci nadviazali na dlhoročné skúsenosti v oblasti analýzy pitných a odpadových vôd a kalov. V ďalších rokoch, v súvislosti s rozvíjajúcou legislatívou a požiadavkami zákazníkov, rozšírilo svoju činnosť aj na analýzy vzoriek odpadov, pôd, emisii, pracovného prostredia, potravín a iných priemyselných produktov a výrobkov

Laboratórium EKOLAB Košice vykonáva:

Fyzikálno - chemické analýzy

  • vôd ( pitné, podzemné, povrchové, minerálne, stolové, odpadové, technologické a iné)
  • odpadov a ich vodných výluhov
  • pôd a ich výluhov
  • vzoriek emisii a pracovného prostredia
  • potravín a krmív
  • iných produktov a výrobkov

Mikrobiologické a biologické analýzy

  • vôd ( pitné, Aqua purificata, podzemné, povrchové, minerálne, stolové, odpadové a iné )

Mikrobiologické analýzy

  • potravín a krmív

Testy toxicity

  • vôd ( odpadové )
  • odpadov a ich vodných výluhov

Kontrolu čistoty súčiastok v automobilovom a elektrotechnickom priemysle

Analýzy palív ( uhlie, alternatívne palivá a biopalivá, motorové benzíny a nafty )

Analýzy plynov

Meranie hluku v pracovnom prostredí

Analýzy sú vykonávané v rozsahu požiadaviek právnych predpisov štandardnými normovanými postupmi.