Odpady

Akreditované odbery a analýzy odpadov a geologickych materialov podľa platnej legislatívy.

Laboratórne skúšky odpadov

 • identifikácia organických a anorganických látok v odpade
 • stanovenie nebezpečných vlastností odpadov (HP1-HP15) – ekotoxikologicke skusky, infekčnosť, atď
 • stanovenie hraničných hodnôt ukazovateľov pre vodný výluh inertného odpadu
 • stanovenie hraničných hodnôt ukazovateľov pre vodný výluh odpadu, ktorý nie je nebezpečný
 • stanovenie hraničných hodnôt koncentrácie škodlivých látok v odpade
 • analýza olejov na Polychlórované bifenylu (PCB)
 • stanovenie POPs
 • stanovenie ftalátov
 • stanovenie AT4

Laboratórne skúšky kontaminovaných zemín a kontaminovaných podzemných vôd

Prehľad hlavných analyzovaných zlúčenín:

 • Kovy
 • anorganické látky – B, Br, F, CNcelk., CNtox., Ssulfid.
 • organické látky: VOC, EOCL, AOX, pesticídy, NEL (UV,IR), dioxíny, PAU, fenoly a iné