Zápach

Skúšobné laboratórium ponúka posudzovanie znečistujúcich emisií zápachov vypúštaných do atmosféry. Aj keď daný zápach nieje nebezpečný, ale može byť nepríjemný a obťažujúci pre vašich zamestnancov a priľahlé prevádzky, mestá/obce. Preto je dôležité pre zlepšenie kvality vdzuchu tento zápach kontrolovať a monitorovať.

  • Meranie zápachu dynamickou olfaktometriou podľa EN 13725
  • Meranie koncentrácie pachových látok uvolňujících se z pevných a kvapalnych materiálov
  • Odbery vzoriek k stanoveniu koncentrácie pachových látok