Pracovné prostredie

Spoločnosť zabezpečuje meranie chemických a fyzikálnych faktorov pracovného prostredia:

Autorizované  merania hmotnostnej koncentrácie chemických faktorov v pracovnom prostredí podľa zákona č.355/2007 Z.z.

  • Kovy - Al, As,  Be,  Ca, Cd, Co, Cr, Cu,Fe, Hg, Mg, Mn, Ni,  Pb, Sb, Se, Sn, Te, Tl, V, Zn
  • Amíny: dimethylamín
  • PAU
  • Pevný a aerosól a respirabilná frakcia pevného aerosólu
  • Anorganické kyseliny: HCl, HF, HNO3, H2SO4
  • Izokyanáty: MDI,TDI,HDI
  • Aldehydy: formaldehyd, acetaldehyd
  • VOC