Voda

Spoločnosť EKOLAB sa od roku 2010 venuje špeciálnym analýzam organických látok a je vybavená modernou laboratórnou technikou (atomové absorpčné spektrofotometre, emisný spektrometer s indukčne viazanou plazmou,automatické titrátory, plynové a kvapalinové chromatografy s MS respektíve MS/MS detekciou, plynovým chromatografom GC x GC na stanovenie komplikkovaných zmesí organických látok, zariadenia na prípravu vzoriek pre analýzy a iné). Laboratórium má vysokokvalifikovaný personál, schopný vykonávať široký sortiment analýz pre analýzy vôd.

 1. Stanovenie pesticídov: organochlorové insekticídy, organofosfáty,  glyphosat, triazíny, karbamáty, neonikotínové   pesticídy, kyslé herbicídy, quartérne amónne herbicídy
 2. Stanovenie polychlórovaných dioxínov a dibenzofuránov (PCDD/PCDF)
 3. Stanovenie polychlórovaných bifenylov (PCB) príbuzných dioxínom
 4. Stanovenie chlóralkánov C10 - C13

Podzemné vody

Analytické vody podzemných vôd sa vykonávajú pre potreby geologického, hydrogeologického prieskumu, monitorovanie vplyvu skládok a hospodárskych činností na podzemné vody.

Pitné, minerálne, pramenité a liečivé vody a vody na kúpanie:

Analytické rozbory rôznych druhov vôd sa vykonávajú v zmysle platnej legislatívy.

 1. Pitná voda: Minimálny alebo Úplný rozbor podľa nasledujúceho Nariadenia vlády SR č. 355/2007 Z.z. v platnom znení Vyhlášky MZ SR č.91/2023 Z.z
 2. Minerálna a liečivá voda: Vyhláška MZ SR č. 100/2006 Z.z., ktorá stanovuje okrem rozsahu sledovania kvality aj ich klasifikáciu.
 3. Balená voda: Výnosom MP a MZd SR č.608/9/2004-100, zverejneným v oznámení č. 198/2004 Z.z. v platnom znení.
 4. Voda určená na kúpanie: Vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z

Povrchové vody, vody na závlahy a vody na chov rýb

 1. Vodný zákon č. 364/2004 Z.z. a Vyhláška MŽP SR č. 556/2002 Z.z.
 2. Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a podmienky vypúšťania odpadových a osobitných vôd do povrchových a podzemných vôd.
 3. Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z. obsahuje zoznam parametrov a ich limitné hodnoty, ktorými sa ustanovuje prípustné znečistenie povrchových tokov všeobecne (príloha č.1),  vody určenej na závlahy a vody vhodné pre život a reprodukciu rýb (príloha č. 2A),  povrchovej vody určenej na odber pre pitnú vodu (príloha č. 2B).

Odpadové a osobitné vody

Analytické robory sa vykonávajú podľa nasledovnej legisatívy

 1. Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z.
 2. Vyhláška MŽP SR č. 315/2004 Z.z. (prevádzkový monitoring, inšpekčný monitoring).
 3. Nariadeniu vlády SR č. 269/2010 Z.z. - stanovenia obzvlášť škodlivých látok v odpadových vodách podľa prílohy č. 10

Odbery vzoriek vôd

Naša spoločnosť zabezpečuje okrem analytických rozborov všetkých druhov vôd aj služby spojené s odberom vzoriek, vrátane akreditovaného protokolu o odbere. Odbery sú vykonávané buď jednoduchým naberaním vzorkovacími nádobami, alebo pomocou čerpadiel. Vzorky vôd sú odoberané do špeciálne vyčistených vzorkovníc, ktoré pripravuje naše laboratórium podľa schválených interných postupov tak, aby sa vylúčila kontaminácia vzorky po jej odobraní.

Postup dezinfekcie studne alebo vrtu pri neakreditovanom odbere:

Ideálne použiť bežne dostupný prípravok určený na dezinfekciu studní, nádrží, bazénov a nariediť podľa návodu od výrobcu. Po pridaní dezinfekcie je odporúčane počkať hodinu a potom začať čerpať vodu, aby sa dostala do celého systému (potrubia a batérií). Odber sa realizuje  2-3 dni po vykonanej dezinfekcii do sterilnej odberovej fľaše pre mikrobiologický rozbor vydanej skúšobným laboratóriom. Pri samotnom odbere je dôležité nechať odtiecť dostatočné množstvo vody, aspoň také aby sa vymenil objem vody v potrubí. Fľašu pre mikrobiologický rozbor neplníme doplna, ale necháme malú vzduchovú bublinu, aby mohlo dochádzať k dosycovaniu spotrebovaného kyslíka počas transportu. Dôležité je priviesť odobrané vzorky čo najskôr do laboratória.