Palivá

Skúšobné laboratórium vykonáva akreditované skúšky a odbery pevných, kvapalných a plynných palív (fosílne, alternatívne, druhotné).

Pevné palivá:  

 • stanovenie výhrevnosti
 • popola
 • prchavých látok
 • obsah vody
 • analýza zloženia palív
 • obsah biomasy a obsah uhlíka v biomase
 • kovy
 • Polyaromatické uhľovodíky (PAU)
 • dioxíny a furány (PCDD/PCDF)
 • chlór, fluór, síra
 • a iné

Kvapalné palivá a oleje:

 • Kovy
 • Polyaromatické uhľovodíky (PAU)
 • Polychlorované bifenyly PCB
 • Síra

Plynné palivá:

 • Metán
 • Obsah uhľovodíkov
 • Výpočet výhrevnosti
 • Kyslík
 • Vodík
 • Oxid uhličitý
 • Oxid uhoľnatý
 • Dusík
 • Obsah chlóru, fluóru a síry
 • Obsah sulfánu